Kernel  |  4.4

0个文件夹 , 177个文件
..
serial.h 1.12 KB
m5272sim.h 6.02 KB
raw_io.h 11.22 KB
mcfslt.h 1.17 KB
pgtable_mm.h 4.79 KB
m528xsim.h 9.14 KB
mcfpit.h 2.19 KB
m54xxgpt.h 3.62 KB
a.out-core.h 1.96 KB
m53xxsim.h 53.73 KB
sun3xprom.h 1.27 KB
m68360_quicc.h 19.52 KB
mvme147hw.h 2.78 KB
mcfqspi.h 1.82 KB
pgtable.h 88 B
uaccess_mm.h 10.55 KB
commproc.h 23.83 KB
m68360_regs.h 14.81 KB
mmzone.h 225 B
m54xxpci.h 6.13 KB
ptrace.h 604 B
unistd.h 913 B
mcfdma.h 6.47 KB
dma.h 16.61 KB
mcf_pgalloc.h 2.31 KB
m5307sim.h 7.3 KB
processor.h 4.37 KB
irqflags.h 1.58 KB
dvma.h 9.63 KB
gpio.h 2.64 KB
m5206sim.h 6.18 KB
thread_info.h 1.99 KB
mcfgpio.h 8.48 KB
atari_joystick.h 418 B
mac_oss.h 1.79 KB
quicc_simple.h 1.75 KB
machdep.h 1.31 KB
nettel.h 2.91 KB
mcfmmu.h 3.61 KB
nubus.h 1.17 KB
dsp56k.h 1.24 KB
asm-offsets.h 35 B
apollohw.h 2.32 KB
atarikb.h 1.4 KB
hardirq.h 555 B
Kbuild 869 B
blinken.h 641 B
sun3xflop.h 5.59 KB
io.h 344 B
mac_iop.h 5.3 KB
hwtest.h 428 B
motorola_pgalloc.h 2.25 KB
delay.h 3.39 KB
mcfwdebug.h 4.95 KB
mac_asc.h 481 B
tlbflush.h 5.91 KB
mvme16xhw.h 2.13 KB
m525xsim.h 10.53 KB
coldfire.h 1.58 KB
pgalloc.h 405 B
module.h 808 B
adb_iop.h 1.06 KB
traps.h 8.33 KB
sun3_pgalloc.h 2.25 KB
mcfsim.h 1.46 KB
setup.h 9.25 KB
MC68VZ328.h 41 KB
mac_via.h 11.37 KB
m520xsim.h 6.91 KB
bootinfo.h 617 B
mcfclk.h 997 B
cacheflush_no.h 2.57 KB
mcftimer.h 2.26 KB
intersil.h 1.07 KB
rtc.h 1.88 KB
ucontext.h 531 B
motorola_pgtable.h 9.16 KB
sun3x.h 829 B
page_no.h 1.35 KB
m54xxacr.h 4.78 KB
string.h 1.64 KB
m5407sim.h 5.92 KB
q40_master.h 2.24 KB
m54xxsim.h 3.37 KB
idprom.h 686 B
mc146818rtc.h 559 B
page_mm.h 4.13 KB
bvme6000hw.h 3.41 KB
page.h 1.32 KB
hp300hw.h 147 B
bug.h 519 B
mmu_context.h 7.17 KB
MC68328.h 37.77 KB
m52xxacr.h 3.54 KB
mac_psc.h 7.24 KB
linkage.h 1.51 KB
fbio.h 9.83 KB
ftrace.h 12 B
io_no.h 5.22 KB
mcfuart.h 6.87 KB
dma-mapping.h 3.7 KB
m5441xsim.h 8.24 KB
virtconvert.h 908 B
bootstd.h 4.6 KB
macints.h 3.66 KB
uaccess_no.h 4.67 KB
amigayle.h 3.19 KB
io_mm.h 16.15 KB
current.h 541 B
atarihw.h 20.3 KB
atari_stram.h 489 B
m527xsim.h 13.28 KB
oplib.h 9.5 KB
machines.h 3.1 KB
m68360.h 308 B
cmpxchg.h 3.3 KB
flat.h 601 B
machw.h 588 B
zorro.h 1.13 KB
uaccess.h 300 B
checksum.h 3.37 KB
fpu.h 496 B
bugs.h 330 B
q40ints.h 710 B
page_offset.h 217 B
switch_to.h 1.47 KB
movs.h 1.4 KB
smp.h 32 B
sun3_pgtable.h 7.62 KB
parport.h 798 B
user.h 3.75 KB
sun3-head.h 314 B
pci.h 459 B
cache.h 257 B
timex.h 907 B
mcf8390.h 3.72 KB
kexec.h 693 B
div64.h 819 B
bitops.h 12.18 KB
sun3ints.h 989 B
amigaints.h 3.5 KB
m68360_pram.h 19.39 KB
m523xsim.h 7.46 KB
mmu.h 204 B
elf.h 3.03 KB
cacheflush_mm.h 6.89 KB
openprom.h 7.94 KB
atafdreg.h 2.64 KB
natfeat.h 530 B
math-emu.h 6.67 KB
ide.h 1.63 KB
atomic.h 3.93 KB
atariints.h 5.56 KB
pgtable_no.h 1.49 KB
unaligned.h 561 B
mcfintc.h 3.05 KB
entry.h 5.73 KB
amigahw.h 10.49 KB
amipcmcia.h 2.51 KB
atafd.h 261 B
contregs.h 3.27 KB
fb.h 882 B
mcf_pgtable.h 9.85 KB
m53xxacr.h 3.5 KB
signal.h 1.44 KB
irq.h 2.53 KB
sun3mmu.h 4.87 KB
atari_stdma.h 475 B
tlb.h 447 B
MC68EZ328.h 37.69 KB
cacheflush.h 94 B
segment.h 1.39 KB
vga.h 612 B
floppy.h 5.07 KB
m68360_enet.h 6.3 KB
macintosh.h 1.98 KB
mac_baboon.h 960 B